اطلاعیه دريافت کاغذ

19:54 1398/05/07
احتراماً به اطلاع کليه ناشران محترم ميرساند دريافت کاغذ جدید منوط به تسويه کاغذ دریافتی مرحله قبل مي باشد.