فهرست تخصیص کاغذ ناشران کشور فروردین تا تیرماه سال1401

1401/07/12-16:28

به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم سامانه توزیع کاغذ می رساند. فهرست تخصیص و توزیع کاغذ ناشران از فروردین 1401 تا پایان تیرماه1401 قابل مشاهده است:

لینک مشاهده گزارش