فهرست تخصیص کاغذ ناشران کشور در سال1400

1401/04/15-14:23

به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم سامانه توزیع کاغذ می رساند. فهرست تخصیص کاغذ ناشران از آذرماه1400 تا پایان سال 1400 در فایل های زیر قابل مشاهده است.

آذرماه1400

دی ماه1400

بهمن ماه1400

اسفندماه1400