مسدود شدن واحد شمارش کتاب با توجه به تعطیلی ایام سال نو

1400/12/22-11:20

«قابل توجه ناشران محترم»

با عنایت به درخواست کارگروه نظارت بر مصرف کاغذ و با توجه تعطیلی واحد های چاپی و صحافی در ایام تعطیلی سال نو

ثبت شمارش کتاب  از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۱/۱/۱۴ مسدود می شود.

لذا ناشران محترم؛

بعد از پایان تعطیلی سال نو نسبت به ثبت کتاب برای شمارش اقدام کنند.