اطلاعیه مصرف کاغذ (شمارش)

1400/04/09-16:00

به نام خداوند جان و خرد
به اطلاع ناشران محترم می رساند:
کارگروه نظارت بر مصرف کاغذ از پذیرفتن در خواست شمارش و تسویه حساب کاغذ مصرفی کتابهایی که شمارش آنها کمتر از ۵۰ نسخه است و نیز کتابهایی که سال انتشار آنها ۱۳۹۸ و یا سالهای قبل از آن است، معذور است.