اطلاعیه افزایش قیمت (کاغذ بالک)

1399/12/04-12:00

با سلام نظر به نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، کد های کالای ذیل شامل تغییر قیمت شده اند :

 421،419،422،424،423،420،323،396،292،

291،320،322،287،286،289،290،285،377،378

،375،374،376،370،371،373،372،351،369،355

،356،342،341،350،317،318،315،324،316،288،

فایل دانلود