جستجو

12,588
نام انتشارات اندازه کاغذ نوع کاغذ گرماژ تعداد بند تخصیص یافته تاریخ پرداخت شده؟ ابطال شده؟
آرچا 90×60 تحریر 80 13 1398/04/18 بله خیر
آرچا 100×70 تحریر 80 22 1398/04/18 بله خیر
ارمغان ادب 100×70 تحریر 70 5 1398/04/18 بله خیر
انتشارات فرهنگ مردم 100×70 تحریر 80 20 1398/04/18 بله خیر
انتشارات فرهنگ مردم 100×70 تحریر 70 66 1398/04/18 بله خیر
انتشارات گابه 90×60 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
انتشارات مهرآذین 90×60 تحریر 70 36 1398/04/18 بله خیر
انتشارت نهفت 90×60 تحریر 70 44 1398/04/18 بله خیر
انتشارت نهفت 100×70 تحریر 70 44 1398/04/18 بله خیر
ترانه پدرام 100×70 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
ترانه پدرام 90×60 تحریر 70 12 1398/04/18 بله خیر
رعنا 90×60 تحریر 80 30 1398/04/18 بله خیر
علم گستران 100×70 تحریر 70 22 1398/04/18 بله خیر
کوثر علم 90×60 تحریر 70 3 1398/04/18 بله خیر
کوثر علم 100×70 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
مجمع متوسلین به آل محمد (ص) 100×70 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
مرسل 100×70 تحریر 70 44 1398/04/18 بله خیر
مرسل 90×60 تحریر 70 110 1398/04/18 بله خیر
معمارخانه باغ نظر 100×70 تحریر 80 44 1398/04/18 بله خیر
نشر نوشته 90×60 تحریر 70 22 1398/04/18 بله خیر
نشر نوشته 100×70 تحریر 70 22 1398/04/18 بله خیر
وسپان 100×70 تحریر 70 14 1398/04/18 بله خیر
وسپان 90×60 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
احسان 90×60 تحریر 70 330 1398/04/18 بله خیر
اروانه 100×70 تحریر 70 18 1398/04/18 بله خیر
امین الضرب 90×60 تحریر 70 66 1398/04/18 بله خیر
انتشارات ذهن‌آویز 100×70 تحریر 70 6 1398/04/18 بله خیر
انتشارات ذهن‌آویز 90×60 تحریر 80 200 1398/04/18 بله خیر
انتشارات ذهن‌آویز 90×60 تحریر 70 220 1398/04/18 بله خیر
انتشارات اسلامیه 100×70 تحریر 70 42 1398/04/18 بله خیر
انتشارات امید صبا 90×60 تحریر 70 53 1398/04/18 بله خیر
انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 100×70 تحریر 70 110 1398/04/18 بله خیر
انتشارات به نگار 90×60 تحریر 70 110 1398/04/18 بله خیر
انتشارات مؤسسه بنیاد خیریه الزهراء علیهاالسلام _ تهران 100×70 تحریر 70 88 1398/04/18 بله خیر
انتشارات مؤسسه بنیاد خیریه الزهراء علیهاالسلام _ تهران 90×60 تحریر 70 10 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پرسمان 90×60 تحریر 70 49 1398/04/18 بله خیر
انتشارات حکایتی دگر 90×60 تحریر 70 35 1398/04/18 بله خیر
انتشارات خرسندی 90×60 تحریر 70 50 1398/04/18 بله خیر
انتشارات اشراقی 100×70 تحریر 70 154 1398/04/18 بله خیر
انتشارات افق 100×70 تحریر 80 48 1398/04/18 بله خیر
انتشارات افق 90×60 تحریر 80 37 1398/04/18 بله خیر
انتشارات آونددانش 100×70 تحریر 70 133 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پژواک فرزان 90×60 تحریر 70 8 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پژواک فرزان 100×70 تحریر 70 17 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پزشکیان نژاد و پسران 100×70 تحریر 70 110 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پیدایش 100×70 تحریر 70 100 1398/04/18 بله خیر
انتشارات پیدایش 90×60 تحریر 70 300 1398/04/18 بله خیر
انتشارات نشر نی 90×60 تحریر 70 400 1398/04/18 بله خیر
انتشارات نشر نی 100×70 تحریر 70 250 1398/04/18 بله خیر
انتشارات ترفند 100×70 تحریر 70 6 1398/04/18 بله خیر