جستجو

849
نام انتشارات اندازه کاغذ نوع کاغذ گرماژ تعداد بند تخصیص یافته تاریخ
انتشارات محراب قلم 90×60 تحریر 80 250 1401/01/30
معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات(ریاست جمهوری) 100×70 تحریر 80 60 1401/01/30
چوگان 90×60 تحریر 80 20 1401/01/30
دهکده هوسم 90×60 تحریر 70 22 1401/01/30
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس 90×60 تحریر 70 60 1401/01/30
انتشارات پندار پارس 100×70 تحریر 80 20 1401/01/30
ادبیان روز 100×70 تحریر 80 20 1401/01/30
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 90×60 تحریر 70 44 1401/01/30
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 100×70 تحریر 70 22 1401/01/30
انتشارات مجد 100×70 تحریر 80 264 1401/01/30
انتشارات ذکر 100×70 تحریر 80 140 1401/01/30
شرکت انتشارات سوره مهر 90×60 تحریر 80 280 1401/02/05
موسسه بوستان کتاب 100×70 تحریر 80 1099 1401/02/07
انتشارات سایان 100×70 تحریر 80 500 1401/02/07
نیلوفران 90×60 تحریر 80 88 1401/02/21
انتشارات قنات 90×60 تحریر 80 5 1401/03/16
منظومه خرد 100×70 تحریر 80 13 1401/03/31
آبادیران 100×70 تحریر 80 22 1401/03/31
ایده پردازان چکاد 90×60 تحریر 80 20 1401/03/31
مولی علی 100×70 تحریر 80 40 1401/03/31
ترنج مهرآیین (وابسته به موسسه فرهنگی هنری ترنج مهرآیین) 90×60 تحریر 80 24 1401/03/31
شهر قلم 100×70 تحریر 80 40 1401/03/31
شهر قلم 90×60 تحریر 80 20 1401/03/31
سنجاقک 90×60 تحریر 80 2 1401/03/31
کتاب پارک 90×60 تحریر 80 40 1401/03/31
بهستان 100×70 تحریر 80 10 1401/03/31
انتشارات بازی قصه ها 100×70 تحریر 80 21 1401/03/31
نشر پنجره 90×60 تحریر 80 110 1401/03/31
آب نبات چوبی 100×70 تحریر 80 20 1401/03/31
انتشارات راقم 90×60 تحریر 80 20 1401/04/13
اندیشه مولانا 100×70 تحریر 70 44 1401/04/14
انتشارات فاتحان 90×60 تحریر 70 330 1401/04/14
روزبهان 90×60 تحریر 70 110 1401/04/14
کاری نو 90×60 تحریر 70 88 1401/04/14
موسسه نشر فرزان روز 90×60 تحریر 70 42 1401/04/14
موسسه نشر فرزان روز 100×70 تحریر 70 44 1401/04/14
انتشارات آرتین طب 90×60 تحریر 70 44 1401/04/14
انتشارات آرتین طب 100×70 تحریر 70 44 1401/04/14
کتاب ارجمند 90×60 تحریر 70 154 1401/04/14
کتاب ارجمند 100×70 تحریر 70 100 1401/04/14
سروش 90×60 تحریر 70 154 1401/04/14
ادبستان 90×60 تحریر 70 15 1401/04/14
ادبستان 100×70 تحریر 70 44 1401/04/14
اقبال 100×70 تحریر 70 44 1401/04/14
موسسه ی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف 90×60 تحریر 70 22 1401/04/14
کتاب هونام 100×70 تحریر 70 11 1401/04/14
موعودعصر 90×60 تحریر 70 22 1401/04/14
خط سوم 100×70 تحریر 70 22 1401/04/14
پیک فرهنگ 100×70 تحریر 70 11 1401/04/14
آزادی قلم 90×60 تحریر 70 11 1401/04/14