فایل مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس)

1399/01/29-09:00

راهنمای گام دوم ؛ فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار

فایل پیوست